תקנון מידע כללי לרוכשים באתר

אתר המכירות קור-לייט הינו אתר למסחר אלקטרוני למוצרי חשמל המנהל בתוכו גם חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת הישראלית. 
תנאים כללים לרכישות באמצעות האתר:
כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי קרא את התקנות האתר ברורים לו וכי הוא מסכים לקבלם ולפעול עפ"י הוראתם.
רשאי לרכוש באתר כל גבר או אישה אשר מלאו להם 18 שנים ו/או חברה ואשר מחזיקים ברשותם כרטיס אשראי בתוקף.
והמעוניינים לבצע רכישות באמצעות האתר
המזמין באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שתנאי מקדים לאישור כל פעולת רכישה באתר הינו קבלת אישור חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המזמין
לתשלום בגין רכישות אשר ביצע באתר ו/או סליקת הכרטיס באתר.
המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים מסוג א' באריזה מקורית של היצרן.
וזכאים לשנת אחריות מלאה של היבואן /היצרן מיום רכישתם בפועל.
ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של כל אחד מן המוצרים המוצעים בו למכירה.
כמו כן ניתן לראות באתר את תמונת המוצר המוצע למכירה.
תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
מפרטי המוצרים כפי שפורסמו בקטלוג היבואן/היצרן ועל אחריותו בלבד.
מבצעים המפורסמים באתר על פי תקנון היבואן/היצרן .
אחריות הבלעדית למוצרים המופיעים למכירה באתר איכותם וטיבם חלה על היבואנים/היצרנים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר ומוצר כפי
שנקבע ע"י היבואנים/היצרנים.
המזמין באתר מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה נהיר וברור וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה הן במישרין והן בעקיפין כנגד בעלי
האתר ו/או מי מטעמם.
התשלום:
בעת ביצוע פעולת רכישה יידרש המזמין להקליד את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי אשר באמצעותו ישלם בעבור הרכישה שביצע.
פרטי כרטיס האשראי אשר ישמשו את החברה בעת התשלום בגין הרכישה שבוצעה, לא יישמרו במערכת מטעמי אבטחה.
תיאום מועד לאספקת המוצר לבית המזמין יבוצע טלפונית באמצעות המוביל.
בכפוף לאספקת המוצר תשלח לרוכש חשבונית מס כחוק.
מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר כוללים מע"מ כחוק.
פרטים אישיים:
בעת ביצוע פעולת רכישה יידרש המזמין למסור את פרטיו האישיים.
המזמין מצהיר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית וכנגד כל המגיש פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין כל נזק
שיגרם לחברה עקב דיווח כוזב.
הפרטים האישיים ישמרו במאגר לקוחות "החברה" וישמשו אותה לדיוור הודעות דואר בגין מבצעים ועדכונים שוטפים אשר החברה תרצה להעביר למזמין.
משלוח הודעות הדואר יופסק מיידית עם בקשתו של המזמין לכך.
אספקת מוצרים:
שיטת המשלוח היא הובלה עד לבית הלקוח.
אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתבצע בהתאם למספר ימי האספקה המופיעים באתר לצד פרטי המוצר הנבחר.
החברה תעשה את מיטב יכולתה בכדי לספק את המוצר המוזמן למזמין מהר ככל האפשר. במקרים חריגים בשל אילוצים שאינם בשליטתנו שומרת החברה לעצמה את הזכות לזמן אספקה ארוך יותר. ללא מחויבות פיצוי מכל סוג שהוא למזמין ו/או למי מטעמו. 
עלות אספקת המוצרים לבית המזמין תופיע בדף הרלוונטי באתר.
דמי ההובלה הסופיים ייקבעו בעת תיאום האספקה על פי מקום המגורים והקומה וע"פ המצוין באתר.
מועד האספקה המדויק יתואם טלפונית עם המזמין ובהסכמתו לאחר קבלת אישור חברת האשראי בגין אישור התשלום. החברה תעשה כמיטב יכולתה לצמצם למינימום את מספר ימי ההמתנה לאספקה.
ביטול עסקה.
המבצעים רכישות באתר זכאים לביטול העסקה שבצעו עד 14 ימים מיום קבלת המוצר לביתכם שהוא ארוז באריזתו המקורית ע"פ חוק הגנת הצרכן .
ביטול העסקה יעשה אך ורק בתיאום עם מנהל האתר ובהודעה כתובה.
החברה תזכה את המזמין בסכום הרכישה ובהתאם לתנאי התשלום ששולמו בגינו.
במקרה כזה יחויב המזמין בעלות דמי ההובלה וחזרה למחסני החברה. בנוסף יחוייב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב - 100 ש"ח הקטן מביניהם.
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, תהה החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
7.2 והיה וחברת האשראי אשר באמצעותה ביקש המזמין לשלם בעבור רכישותיו באתר לא תאשר את העסקה והתשלום מכל סיבה שהיא זכאית החברה
לבטל את העסקה ולא לספק את המוצר המוזמן מבלי שלמזמין ו/או למי מטעמו תהה עילה לתבוע את החברה בגין ביטול העסקה בנסיבות אילו.
ברירת דין ומשפט:
המזמין מצהיר בזאת כי נהיר וברור לו כי החוק החל על כל העסקאות אשר יבוצעו באמצעות האתר יהיה החוק הישראלי בלבד.
כל תביעה משפטית באם תהה תוגש בבית הדין המחוזי בתל אביב בלבד.
שונות:
החברה לא תישא בכל אחריות הן במישרין והן בעקיפין לכל מקרה שבו לא התקבלה במערכת האתר פניה/הזמנה ע"י המזמין ו/או מי מטעמו עקב בעיה טכנית/טכנולוגית או מכל סוג שהוא.
אי קבלת הפניה /ההזמנה לא תהה עילה למזמין לתבוע את החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
שמורה לחברה הזכות שלא לקבל /לספק הזמנת רכישה באם יתברר לה כי בפעולת הרכישה התבצע הליך שאינו בהתאם לתקנון החברה ו/או בהתאם
לחוק הישראלי ו/או בשל טעות שחלה במחירי המוצרים המוצגים למכירה באתר ו/או בשל סוף דגם ו/או מסיבות שלא תלויות בחברה.
החברה תהיה פטורה מחובת פיצוי הלקוח עקב ביטול העסקה מצידה מכל סיבה שהיא.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המכירה של המוצרים המופיעים למכירה באתר בכל מועד שהוא.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במידה וחלה טעות במחיר המוצר/בתנאי התשלום כפי שהופיעו בדפי האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
אין החברה נוטלת אחריות מכל סוג שהוא לגבי התוכן המודפס של דפי האתר ו/או לתמונות ולמפרטים המופיעים באתר.
והיה ותופיע טעות בחומר המודפס בדפי האתר תהה החברה משוחררת מכל אחריות.
 "ט.ל.ח" 
במידה ויחול שינוי בשערי המטבעות ו/או בשעורי המכסים/ההיטלים החלים על המוצרים המופיעים למכירה באתר בין מועד פרסומם באתר לבין
מועד אספקתם בפועל למזמין רשאית החברה לבטל את העסקה במחיר הנמוך ו/או לחילופין להציע למזמין הצעה חדשה בהתאם לעלויות החדשות הנובעות כתוצאה מהשינוי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תוכן תקנון זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שהוא.
אם המוצרים חסרים אצל הספק, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך, או תימסר הודעה טלפונית.
במקרה הזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים.
אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
תוכל לבחור לא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר ולסמן בטופס הרישום "ינתן בטלפון" ונציג מכירות יחזור אליך להשלמת הרכישה
המחירים באתר לכל המוצרים הוא למזומן בלבד
כל בירור או שאלה נוספת לפני/במהלך או לאחר הרכישה במרכז הזמנות טלפוני 054-6661338 בשעות הפעילות בימים א-ה בין השעות 09:00-19:00 בימי ו' וערבי חג 09:00-12:00
באמצעות הדואר אלקטרוני: korlight2012@gmail.com

מבזקים

חיפוש

 
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp